Pozadí
SlapNet.cz
   Úvod     Podpora    Ceny    Počasí    CZFree  
Symbol

Tarify
Tarif Maxi A9
Tarif Standart A4
Tarif Mini A2
Tarif Mikro A1
Tarif Free 2
Tarif Standart D6
Tarif Profi

Různé
Přehled tarifů
Ostatní služby
Objednaní služby
Specifikace rozhraní
Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky / návrh smlouvy


 1. Úvodní ustanovení
  1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb a podmínky přístupu k síti Šlap.Net
  2. Poskytovatelem Služeb a provozovatelem sítě je František Hegr se sídlem Dlouhá 66, 664 51 Šlapanice, IČ 628 81 175 podnikající na základě živnostenského oprávnění a registrace u ČTÚ č. 786.
  3. Telekomunikační služba je poskytována jako veřejná – žádná osoba není z užívání služby předem vyloučena.

 2. Vymezení pojmů - Neníli v textu uvedeno jinak, rozumí se:
  1. Poskytovatel - František Hegr, Dlouhá 66, 664 51 Šlapanice, IČ 628 81 175.
  2. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu s Poskytovatelem.
  3. Smlouva - smlouva o poskytování telekomunikačních služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na jejímž základě je Služba poskytována.
  4. Sítí - soubor technologických zařízení zajišťujících provozování Služby.
  5. Službou - je služba zprostředkování připojení do sítě internet a související služby.
  6. Podmínkami - tyto všeobecné podmínky.

 3. Vznik a zánik Smlouvy
  1. Smlouvu lze uzavřít písemně nebo ústně.
  2. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Jeli smlouva uzavřena ústně nebo není-li ve Smlouvě uvedena doba jejího trvání platí, že Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  3. Smlouva může být ukončena:
   1. Dohodou smluvních stran.
   2. Písemným vypovězením ze strany jak Uživatele tak Poskytovatele. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Po dobu trvání výpovědní lhůty je Poskytovatel povinen dále poskytovat Uživateli Službu a Uživatel je povinen za Službu zaplatit poplatek dle aktuálního ceníku služeb.
   3. Odstoupením s okamžitou platností pro závažné porušení Smlouvy nebo těchto Podmínek podle článku VIII.2 těchto Podmínek.

 4. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je zejména povinen:
   1. Poskytovat Službu za cenu dle aktuálního ceníku v souladu s těmito Podmínkami, v souladu se Smlouvou a všeobecně platnými právními předpisy ČR.
   2. Udržovat Síť v provozuschopném stavu a v případě poruchy zajistit následnou opravu.
   3. Oznámit Uživatelům nejpozději den předem všechna omezení nebo přerušení poskytování Služby, pokud jsou Poskytovateli předem známa, kromě omezení nebo pozastavení služeb podle článku IV.2.b těchto Podmínek.
   4. Oznámit Uživatelům každou změnu podle článku IV.2.e nejméně jeden měsíc před nabytím platnosti.
  2. Poskytovatel má právo:
   1. Zpracovávat osobní údaje Uživatelů a to podle platných právních norem České republiky, zejména podle zákona 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.
   2. Omezit nebo přerušit poskytování Služby v případě porušení Smlouvy nebo Podmínek podle bodu VI.3. a VIII. těchto Podmínek.
   3. Omezit nebo přerušit poskytování Služby z důvodu údržby nebo opravy Sítě a to na dobu nezbytně nutnou.
   4. Odmítnout uzavření Smlouvy s osobou, která Službu v minulosti zneužila, u které lze důvodně předpokládat, že Službu zneužije nebo která má neuhrazené závazky vůči Poskytovateli.
   5. Změnit všeobecné podmínky, cenu Služby, její strukturu nebo způsob určení

 5. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel je povinen:
   1. Řídit se Smlouvou, Podmínkami a platným právním řádem ČR.
   2. Platit za Službu cenu dle aktuálního ceníku a za podmínek uvedených ve Smlouvě.
   3. Udržovat v tajnosti údaje nutné pro přihlášení k síti, pokud byly přiděleny. Přičemž je odpovědný za jejich zneužití. Dojde-li k zjištění těchto údajů třetí osobou, je Uživatel povinen ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli.
   4. Nahlásit neprodleně změnu osobních údajů uvedených ve Smlouvě. Tyto údaje je Uživatel na žádost Poskytovatele doložit platným dokladem totožnosti.
   5. Neprodleně oznámit Poskytovateli závady a všechny jemu známé skutečnosti, které by mohli nepříznivě ovlivnit funkčnost Služby a poskytnout mu potřebnou součinnost pro odstranění závady, pokud jí bude třeba.
  2. Uživatel zejména nesmí:
   1. Měnit bez souhlasu Poskytovatele nastavení síťových prvků.
   2. Falšovat unikátní identifikátory svých zařízení (typicky MAC adresa).
   3. Využívat či zneužívat přístupová práva, která mu nebyla Poskytovatelem přidělena.
   4. Obtěžovat ostatní Uživatele Sítě ani uživatele ostatních sítí šířením nevyžádané pošty, virů a ostatních nežádoucích a škodlivých dat.
   5. Provádět odposlech síťové komunikace.
   6. Poskytovat Službu třetím osobám není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
   7. službu využívat k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR.
  3. Uživatel má právo:
   1. Dojde-li změnou podle článku IV.2.e nebo IV.2.f ke zhoršení jeho postavení vypovědět Smlouvu ke dni předcházejícímu den ve kterém změna nabude účinnosti. Tato výpověď musí být Poskytovateli doručena nejméně jeden týden předem.

 6. Cena a platební podmínky
  1. Služba je poskytovaná úplatně.
  2. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc nebo kvartál neníli domluveno jinak.
  3. Cena za poskytované Služby je splatná do 16. dne měsíce ve kterém se služba využívá, nebo do konce prvního měsíce v kvartálu
  4. Dojde-li k opoždění úhrady, je Poskytovatel oprávněn požadovat pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky nebo dočasně službu pozastavit.
  5. Uživatel nemá nárok na vrácení ceny nebo její části z důvodu neohlášeného nevyužívání služeb nebo v případě odpojení z důvodu neuhrazení za službu v termínu.

 7. Závady, odpovědnost za škody a reklamace Služby
  1. Dojde-li k závadě na zařízení na straně Poskytovatel je povinen začít závadu řešit do 12 hodin od jejího nahlášení. Toto se netýká závad způsobených vyšší mocí většího rozsahu. V tomto případě odstraní Poskytovatel závadu jakmile to bude technicky možné.
  2. Dojde-li k přerušení Služby na straně Poskytovatele na dobu přesahující 1 den, kromě přerušení z důvodu podle článku IV.2.b a IV.2.c, bude poskytnuta sleva ve výši 5% z celkové částky za každých celých 24 hodin přerušení Služby v aktuálním měsíci.
  3. Poskytovatel neodpovídá za:
   1. škody způsobené nefunkčností Služby jako je například ušlý zisk.
   2. škody způsobené virovou nákazou v souvislosti s používáním Služby.
   3. nezákonné jednání Uživatelů v souvislosti s používáním Služby.
  4. Uživatel je Poskytovateli povinen uhradit případnou škodu, vzniklou Poskytovateli z důvodu nedodržení Smlouvy nebo Podmínek.
  5. Reklamace je Uživatel povinen uplatňovat elektronickou nebo písemnou formou a to nejpozději do 2 měsíců od dodání vyúčtování, jedná-li se o reklamaci výšce ceny, nebo 1 měsíce od výskytu vadného poskytnutí služby.
  6. V případě, že se reklamace prokáže jako oprávněná, vrátí Poskytovatel Uživateli přeplatek nejpozději do 20 dnů od vyřízení reklamace.

 8. Porušení Smlouvy nebo Podmínek
  1. Za porušení Smlouvy nebo Podmínek je považováno:
   1. Uživatel nezaplatil včas vyúčtování ceny za Službu.
   2. Uživatel porušil Smlouvu, nebo Podmínky.
  2. Za závažné porušení Smlouvy nebo Podmínek je považováno:
   1. Uživatel opakovaně neplatí včas vyúčtování za Službu.
   2. Uživatel opakovaně porušuje Smlouvu nebo Podmínky
   3. Uživatel porušil článek V.2 Podmínek.

 9. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah upravující poskytování Služby podle těchto Podmínek se řídí platným právním řádem České republiky.
  2. Poskytovatel Služby zajistí ochranu osobních dat, která mu budou poskytnuta v rámci provozování této Služby, v souladu s ustanovením zákona.
  3. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  4. Pokud je Smlouva v rozporu s Podmínkami, platí ustanovení uvedené ve Smlouvě.
  5. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, nevynutitelné nebo neplatné , takováto nezákonnost, nevynutitelnost nebo neplatnost se nebude vztahovat na ostatní ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel nebo Uživatel souhlasí s tím, že všechna nezákonná, nevynutitelná nebo neplatná ustanovení budou nahrazena novými.
  6. Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2007

Datum poslední modifikace : 03.12.2013 21:42

Internet Šlapanice - Internet Bedřichovice - Internet Blažovice - Internet Ponětovice - Internet Pozořice
Internet Prace - Internet Jiřikovice - Internet Dvorska